Product Details

Plantronics C3210 ชุดหูฟัง คอลเซ็นเตอร์ แบบUSB

Plantronics Blackwire C3210 Headset ขั้วต่อ USB-C แบบหูฟังข้างเดียว

2,150.00฿

ชุดหูฟังคอลเซ็นเตอร์ C3210 Plantronics Blackwire หัวต่อแบบ USB-C เหมาะสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ซอฟท์โฟน เช่น Zoiper , 3CX หรืออื่นๆ

Compare

Share this product

รายละเอียด

ชุดหูฟังคอลเซ็นเตอร์ C3210 Plantronics Blackwire หัวต่อแบบ USB-C เหมาะสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ซอฟท์โฟน เช่น Zoiper , 3CX หรืออื่นๆ

คุณสมบัติสินค้า

 • อุปกรณ์ชุดหูฟังแบบลำโพงข้ำงเดียวพร้อมไมโครโฟนแบบมีสำยสำหรับใช้งำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตัวเชื่อมต่อของอุปกรณ์ชุดหูฟังเป็นแบบ USB
 • ลักษณะกำรสวมใส่เป็นแบบคำดศีรษะ
 • ที่คำดศีรษะผลิตจำกโลหะ ทนทำน น้ำหนักเบำ สำมำรถปรับให้เข้ำกับขนำดศีรษะของผู้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
 • มีคุณสมบัติ Dynamic EQ สำมำรถปรับคุณภำพเสียงอัตโนมัติให้เหมำะสมตำมลักษณะกำรใช้งำนระหว่ำงกำรสนทนำและสัทนำกำร
 • ไมโครโฟนเป็นแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้ำง ตอบสนองคลื่นควำมถี่ช่วง 100 Hz – 10 kHz
 • รองรับกำรทำงำนในระบบ Wideband สูงสุด 6,800 Hz
 • ประมวลสัญญำณเสียงในระบบดิจิตอล (DSP)
 • มีปุ่มรับ-วำงสำย, ปุ่มปรับระดับเสียงลำโพง และปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนอยู่บนสำยของอุปกรณ์
 • มีระบบ SoundGuard ป้องกันเสียงดังเกินกว่ำ 118 dBa ที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำน
 • สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทั้ง Window และ Mac
 • เป็นอุปกรณ์ที่ Optimized for Microsoft Lync หรือ Skype for Business
 • สินค้ารับประกัน 2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g