Product Details

Plantronics C3210 ชุดหูฟัง คอลเซ็นเตอร์ แบบUSB-A

C3210, Plantronics Headset ขั้วต่อ USB-A แบบหูฟังข้างเดียว

2,300.00฿ Include VAT 7%

ชุดหูฟังคอลเซ็นเตอร์ C3210 Plantronics Blackwire หัวต่อแบบ USB-A หรือ USB-C เหมาะสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ซอฟท์โฟน เช่น Zoiper , 3CX หรืออื่นๆ

EAN: 017229162723
Compare

Share this product

คำอธิบาย

ชุดหูฟังคอลเซ็นเตอร์ C3210 Plantronics Blackwire หัวต่อแบบ USB-A หรือ USB-C เหมาะสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ซอฟท์โฟน เช่น Zoiper , 3CX หรืออื่นๆ

คุณสมบัติสินค้า

 • อุปกรณ์ชุดหูฟังแบบลำโพงข้ำงเดียวพร้อมไมโครโฟนแบบมีสำยสำหรับใช้งำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตัวเชื่อมต่อของอุปกรณ์ชุดหูฟังเป็นแบบ USB
 • ลักษณะกำรสวมใส่เป็นแบบคำดศีรษะ
 • ที่คำดศีรษะผลิตจำกโลหะ ทนทำน น้ำหนักเบำ สำมำรถปรับให้เข้ำกับขนำดศีรษะของผู้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
 • มีคุณสมบัติ Dynamic EQ สำมำรถปรับคุณภำพเสียงอัตโนมัติให้เหมำะสมตำมลักษณะกำรใช้งำนระหว่ำงกำรสนทนำและสัทนำกำร
 • ไมโครโฟนเป็นแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้ำง ตอบสนองคลื่นควำมถี่ช่วง 100 Hz – 10 kHz
 • รองรับกำรทำงำนในระบบ Wideband สูงสุด 6,800 Hz
 • ประมวลสัญญำณเสียงในระบบดิจิตอล (DSP)
 • มีปุ่มรับ-วำงสำย, ปุ่มปรับระดับเสียงลำโพง และปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนอยู่บนสำยของอุปกรณ์
 • มีระบบ SoundGuard ป้องกันเสียงดังเกินกว่ำ 118 dBa ที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำน
 • สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทั้ง Window และ Mac
 • เป็นอุปกรณ์ที่ Optimized for Microsoft Lync หรือ Skype for Business
 • สินค้ารับประกัน 2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 350 g
ขนาด 205 × 185 × 55 mm
ขั้วต่อแบบ

USB-A, USB-C

การรับประกัน

สินค้ารับประกัน 2 ปี